40
   Wednesday
   40 / 31
   Thursday
   42 / 32
   Friday
   43 / 30